Uncategorized

باربری تهران به تنکابن/قیمت بگیر پشیمون نمیشی

قیمت باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )و بررسی هزینه و کرایه حمل بار به تنکابن ( شهسوار ) و کرایه نیسان تهران تنکابن( شهسوار ) از دیگر مسایل این مقاله است.

باربری تهران به شمال

  • باربری تهران به مازندران
  • باربری تهران به گیلان
  • باربری تهران به گلستان

باربری تهران به مازندران

حمل باربین شهری به گیلان

باربری تهران به گلستان

فهرست مطالب

باربری از تهران به تنکابن( شهسوار )

باربری از تهران به تنکابن( شهسوار ) با وانت بار:

باربری در این جاده با این وسیله های نقلیه فقط امکان پذیر است.

که وانت بار و وانت پراید برای بار های زیر 350 کیلو گرم استفاه میشود.

و مزدا برای بار هایی تا 700 کیلوگرم و نیسان بارهای زیر 1700 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

کرایه وانت از تهران به تنکابن( شهسوار )

باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )
باربری تهران به تنکابن ( شهسوار ) منبع

کرایه وانت از تهران به تنکابن( شهسوار ) از تهران

هزینه وانت از تهران به تنکابن 1500000 تومان

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

کرایه وانت از تهران به تنکابن( شهسوار ) از شمس آباد

هزینه وانت از شمس آباد  به چالوس 1700000 تومان

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

کرایه وانت از تهران به تنکابن( شهسوار ) از شهریار

هزینه وانت از شهریار به تنکابن 1700000 تومان

کرایه وانت از تهران به تنکابن( شهسوار ) ازشهر قدس

هزینه وانت از شهر قدس به چالوس 1500000 تومان

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

باربری از تهران به تنکابن( شهسوار ) با مزدا:

باربری در این جاده با این وسیله های نقلیه فقط امکان پذیر است.

که وانت بار و وانت پراید برای بار های زیر 350 کیلو گرم استفاه میشود.

و مزدا برای بار هایی تا 700 کیلوگرم و نیسان بارهای زیر 1700 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )
باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )

باربری تهران به تنکابن( شهسوار )

باربری از تهران به تنکابن( شهسوار ) با نیسان بار:

باربری در این جاده با این وسیله های نقلیه فقط امکان پذیر است.

که وانت بار و وانت پراید برای بار های زیر 350 کیلو گرم استفاه میشود.

و مزدا برای بار هایی تا 700 کیلوگرم و نیسان بارهای زیر 1700 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

قیمت باربری از تهران به تنکابن ( شهسوار ):

قیمت باربری از تهران به تنکابن با وانت

قیمت حمل از تهران به تنکابن ( شهسوار ) با وانت 1700000 تومان

قیمت حمل بار اثاثیه منزل با وانت کفی دار به تنکابن 1800000تومان
تعرفه و کارگری یک وانت بار برای تخلیخه و بارگیری 

قیمت باربری از تهران به تنکابن ( شهسوار ) با نیسان

قیمت حمل از تهران به تنکابن ( شهسوار ) با نیسان 1800000 تومان

قیمت حمل بار اثاثیه منزل با نیسان کفی دار به تنکابن 2000000تومان
تعرفه و کارگری یک نیسان برای تخلیخه و بارگیری 

قیمت باربری از تهران به تنکابن ( شهسوار ) با خاور

قیمت حمل از تهران به تنکابن ( شهسوار ) با خاور 3600000 تومان

قیمت حمل بار اثاثیه منزل با خاور مسقف به تنکابن 1800000تومان
تعرفه و کارگری یک خاور مسقف برای تخلیخه و بارگیری 

قیمت باربری از تهران به تنکابن ( شهسوار ) با تریلی

قیمت حمل از تهران به تنکابن (شهسوار ) با تریلی کفی  6000000 تومان

قیمت باربری از تهران به تنکابن ( شهسوار ) با ترانزیت
قیمت حمل از تهران به  تنکابن ( شهسوار ) با ترانزیت 6500000 تومان

هزینه بارگیری جرثقیل و لیفتراک را ببینید

باربری تهران تنکابن ( شهسوار )

باربری تهران تنکابن ( شهسوار ) با خاور مسقف

شما عزیزان بیاد داشته باشید که باربری تهران تنکابن ( شهسوار )با خاور از جاده های هراز و رشت فقط امکان است

حتی بعضی روز های هفته امکان استفاده از هراز هم برای ماشین های سنگین وجود ندارد

باربری تهران تنکابن ( شهسوار ) با ده تن

شما عزیزان بیاد داشته باشید که باربری تهران تنکابن با خاور از جاده های هراز و رشت فقط امکان است

حتی بعضی روز های هفته امکان استفاده از هراز هم برای ماشین های سنگین وجود ندارد

باربری تهران تنکابن ( شهسوار ) با تریلی

شما عزیزان بیاد داشته باشید که باربری تهران تنکابن با خاور از جاده های هراز و رشت فقط امکان است

حتی بعضی روز های هفته امکان استفاده از هراز هم برای ماشین های سنگین وجود ندارد

جاده های فیروز کوه و رشت مخصص تریلی است

باربری تهران چالوس(نوشهر) با ترانزیت

شما عزیزان بیاد داشته باشید که باربری تهران تنکابن ( شهسوار ) با خاور از جاده های هراز و رشت فقط امکان است

حتی بعضی روز های هفته امکان استفاده از هراز هم برای ماشین های سنگین وجود ندارد

جاده های فیروز کوه و رشت مخصص تریلی است

هزینه باربری از تهران به مازنران

هزینه باربری از تهران به مازنران ساری

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای اشنایی بیشتر به باربری به ساری مراجعه کنید

باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )
باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )

هزینه باربری از تهران به مازنران بابل

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای مطالعه بیشتر به مقاله باربری تهران به بابل مراجعه کنید

هزینه باربری از تهران به مازنران نوشهر

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای مطالعه بیشتر به مقاله باربری تهران به نوشهر مراجعه کنید

هزینه باربری از تهران به مازنران بابلسر

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای مطالعه بیشتر به مقاله باربری تهران به بابلسر مراجعه کنید

هزینه باربری از تهران به مازنران قائم شهر

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای مطالعه بیشتر به مقاله باربری تهران به قائم شهر مراجعه کنید

باربری های تنکابن

اتوبار خزر تنکابن09115005538
اتوبار مازندران09118075744
باربری فرهنگ تنکابن09114533207
باربری معلم تنکابن09118318044
پاسارگاد تنکابن09118288856
حمل اثاثیه و مبلمان دریا تنکابن09114814460
حمل اثاثیه و مبلمان ماهان09114549463
موسسه باربری کلاسیک09116470877
موسسه باربری کوروش تنکابن09115327971
باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )
باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )

باربری وطن تنکابن

۰۹۱۱۱۹۴۴۴۲۷

آدرس : تنکابن ، ساحل طلایی ، کوچه ایران خودروی سابق ، نمایندگی باربری وطن

باربری توحید تنکابن

  • 01154271690
  • تنکابن،خرم آباد،کمربندی تنکابن

باربری جهان تنکابن

تنکابن – اسلام آباد – روبروی مجتمع رشد – جنب صنایع سنگ منصوری

شماره تماس : ۰۱۱۵۴۲۷۰۰۱۱ – ۰۱۱۵۴۲۷۱۸۸۸ – ۰۹۱۱۹۹۱۵۷۷۹

باربری مازیار در تنکابن

طرف قرارداد با باربری های سهرابی و اتوبار صابر
حمل سریع بار به اقصی نقاط کشور
جا به جایی اثاث منزل

۰۱۱۵۴۲۳۱۸۵۲تماس ثابت

 باربری اطلس

حمل سریع کالا به تمام نقاط کشور (همه روزه )

آدرس : مازندران – عباس آباد – پسنده سفلی – خ امام – جنب پل پسنده

نمایندگی ها

نمایندگی باربری تهران:پارس بار سبزوارن، جهانگیر، سامان ترابر، مهرایران،تهران سعادت، اصفهان بار، سهرابی، طوفان بار

نمایندگی باربری مشهد:شاهین بار خراسان،آنی سازان
نمایندگی باربری اصفهان:سپرک اسیا،باربری اخوان
نمایندگی باربری قم:باربری امان قم،یاسرامین قم
نمایندگی باربری تبریز:کاوه بارتبریز
نمایندگی باربری کاشان:کاشان رانش،اطمینان صفاراه

شماره تماس : ۰۹۱۱۲۹۱۷۸۴۰ – ۰۹۳۷۲۳۱۲۵۲۸

باربری و تخلیه بار عمومی

  • تنکابن،کمربندی،کمربندی تنکابن

  • 09119901779
  • 01154273838

اتوبار تنکابن

09114652127

باربری تنکابن به تهران

با توجه به حمل بار و باربری تنکابن تهران  تعداد نسبتا خوبی از فراوانی برخوردار است.

لذا با استفاده از جدول بالا و تهیه شماره باربری تنکابن تهران اقدام بفرمایید

در حال حاضر باربری دربستی از طریق سرچ شماره باربری تنکابن تهران بدست نمیاید

خصوصا باربری نیسان تنکابن بهترین روش برای نیسان تنکابن استفاده از 118 است

باربری تنکابن ( شهسوار ) به مشهد

با توجه به حمل بار و باربری تنکابن مشهد  تعداد نسبتا خوبی از فراوانی برخوردار است.

لذا با استفاده از جدول بالا و تهیه شماره باربری تنکابن ( شهسوار ) مشهد اقدام بفرمایید

در حال حاضر باربری دربستی از طریق سرچ شماره باربری تنکابن تهران بدست نمیاید

خصوصا باربری نیسان تنکابن بهترین روش برای نیسان تنکابن  ( شهسوار ) استفاده از 118 است

باربری مشهد به تنکابن ( شهسوار )

برای اگاهی از قیمت و زمان حرکت به باربری های مشهد مراجعه بفرمایید

باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )
باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )

باربری تنکابن ( شهسوار ) به رشت

با توجه به حمل بار و باربری تنکابن رشت  تعداد نسبتا خوبی از فراوانی برخوردار است.

لذا با استفاده از جدول بالا و تهیه شماره باربری تنکابن ( شهسوار ) رشت اقدام بفرمایید

در حال حاضر باربری دربستی از طریق سرچ شماره باربری تنکابن رشت بدست نمیاید

خصوصا باربری نیسان تنکابن بهترین روش برای نیسان تنکابن  ( شهسوار ) استفاده از 118 است

باربری رشت به تنکابن ( شهسوار )

برای اگاهی از قیمت و زمان حرکت به باربری های رشت مراجعه بفرمایید

باربری تنکابن ( شهسوار ) به گرگان

با توجه به حمل بار و باربری تنکابن گرگان  تعداد نسبتا خوبی از فراوانی برخوردار است.

لذا با استفاده از جدول بالا و تهیه شماره باربری تنکابن ( شهسوار ) رشت اقدام بفرمایید

در حال حاضر باربری دربستی از طریق سرچ شماره باربری تنکابن گرکان بدست نمیاید

خصوصا باربری نیسان تنکابن بهترین روش برای نیسان تنکابن  ( شهسوار ) استفاده از 118 است

باربری گرگان به تنکابن ( شهسوار )

برای اگاهی از قیمت و زمان حرکت به باربری های گرگان مراجعه بفرمایید

باربری های مازنداران

برای اشنایی با باربری مازندران و مرکز ان ساری به باربری ساری تماس بگیرید

برای اشنایی با باربری مازندران و شهر بابل به باربری بابل تماس بگیرید

برای اشنایی با باربری مازندران و شهر بابلسر به باربری بابلسر تماس بگیرید

برای اشنایی با باربری مازندران و شهر قائم شهر به باربری قائم شهر تماس بگیرید

برای اشنایی با باربری مازندران و شهر نوشهر به باربری نوشهرتماس بگیرید

نیسان شمال

برای استفاده و اشنایی بیشتر با نیسان بار شمال به مقاله نیسان و وانت برای شمال مراجعه بفرمایید

باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )
باربری تهران به تنکابن ( شهسوار )

حمل بار به تنکابن ( شهسوار )

حمل بار به تنکابن ( شهسوار ) با وانت

شاید وجود جاده چالوس باعث شده بالای هفتاد درصد بار از لحاظ تعداد از طریق وانت و نیسان انجام شود

و همان طور که گفته شد فقط سه راه دیگر منتهی به تنکابن ( شهسوار ) سهم خاور و ماشین های بزرگتر از ان است.

فیروز کوه و هراز و رشت

حمل بار به تنکابن ( شهسوار ) با نیسان

شاید وجود جاده چالوس باعث شده بالای هفتاد درصد بار از لحاظ تعداد از طریق وانت و نیسان انجام شود

و همان طور که گفته شد فقط سه راه دیگر منتهی به تنکابن ( شهسوار ) سهم خاور و ماشین های بزرگتر از ان است.

فیروز کوه و هراز و رشت

حمل بار به تنکابن ( شهسوار ) باخاور مسقف

شاید وجود جاده چالوس باعث شده بالای هفتاد درصد بار از لحاظ تعداد از طریق وانت و نیسان انجام شود

و همان طور که گفته شد فقط سه راه دیگر منتهی به تنکابن ( شهسوار ) سهم خاور و ماشین های بزرگتر از ان است.

فیروز کوه و هراز و رشت

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید