Uncategorized

لیست باربری های یزد / از من قیمت بگیر پشیمون نمیشی !!!!!

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 2.5]

شماره شماره باربری یزد و شماره پایانه باربری یزد و لیست باربری های مهم مهمترین های این نوشته هستند

باربری از تهران به یزد
باربری از تهران به یزد

پایانه باربری یزد:

 

نام باربری

شماره باربری
احسان ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۱۴۵
یزد بار مجید۷۲۱۲۱۱۲
کاظم بار
۳۷۲۳۲۰۲۱
ایمان بار یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۴۸۴
پاییز ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۸۳۸۸
براق یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۱۸۸
آبادان یزد۳۷۲۱۶۸۵۱
فرآورده نفتی آریان بار یزد۳۵۲۳۰۰۸۰
یزد سامان۰۳۵۳۷۲۱۲۹۸۸
داد ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۳۵۳
فرآورده نفتی کوروش ترابر کویر یزد۳۵۲۳۸۴۲۴
تعاونی حمل و نقل تانکرهای سوخت رسان یزد۰۳۵۳۵۲۳۷۰۱۰
شاهین ترابر۰۳۵۳۷۲۱۵۷۹۴
نور بار یزد۰۳۵۳۷۲۱۳۷۲۷
سریع بار وحدت یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۵۱۲
محبوب یزد۰۳۵۳۷۲۱۳۹۰۰
تریلر داران مهدی یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۲۵۳
نصر ترابر کویر۰۳۵۳۷۲۱۳۸۱۶
اتحاد کشاورز یزد۰۳۵۳۷۲۲۰۸۰۸
گلدشت یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۸۳۳
اختر کویر۰۳۵۱۷۲۱۷۰۰
اطلس یزد بار**
شکوه ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۱۴۶۴۶
پویا ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۷۴۷
فرآورده نفتی مهربار اعظم یزد۵۲۴۱۸۳۰
خوانسالار کویر یزد۰۳۵۱۷۲۱۷۶۷۶
گنجی زاده۰۳۵۱۷۲۱۴۴۶۶
توکل ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۳۲۱۵۲۰
امیر ایساتیس۰۳۵۳۷۲۲۱۹۱۹
اطمینان یزد بار۰۳۵۳۷۲۱۱۲۸۰
جنوب یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۰۸۰
فرآورده نفتی خان نیری۳۵۲۴۲۸۶۶
فرآورده های نفتی یکتا ترابر کویریزد۰۳۵۳۵۲۸۳۵۶۸
دهقان
۰۳۵۱۷۲۲۳۳۴۴
یکتا عدالت۰۳۵۳۷۲۱۲۱۳۴
پیروزی یزد۰۳۵۳۷۲۲۷۷۷۹
فرآورده نفتی سوخت رسان حمیدتر۰۳۵۳۵۲۳۶۱۵۱
رستاق بار۰۳۵۳۲۷۶۵۵۱۱
فراز بار یزد۰۳۵۳۷۲۳۱۰۴۰
اطمینان بار پیشکسوتان غدیر**
کمال یزد۰۳۵۳۷۲۲۲۲۲۰
مسعود بار یزد۰۳۵۱۷۲۲۲۲۵۲
بهار یزد۰۳۵۳۷۲۲۲۴۲۴
کهن باربر یزد۰۳۵۳۷۲۱۵۵۸۴
سپهر بار۰۳۵۱۷۲۱۳۸۳۳
سروش ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۷۱۴۰
سامی ترابر۰۳۵۳۷۲۱۵۴۷۵
نمونه بار۰۳۵۳۷۲۱۱۴۱۳
حمید یزد۰۳۵۱۷۲۲۵۱۱۳
سالم یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۲۰۰
فتوح بار۰۳۵۳۷۲۱۷۴۱۱
سعادت یزد۰۳۵۱۷۲۱۸۹۰۰
سلامت یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۶۶۰
همراهان کویر۰۳۵۳۷۲۳۱۶۶۰
امید ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۳۲۳۲۴
پیروزی بار۰۳۵۱۷۲۱۱۳۳۲
ستارگان یزد۰۳۵۱۷۲۰۶۳۰۰
وحید یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۳۸۵
گلبار ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۰۰۸۸
اقتصاد ترابر یزد**
کاروان بار ایساتیس***
مثلث یزد۰۳۵۱۷۲۲۱۴۱۱
هستی ترابر آفتاب صدوق۰۳۵۱۷۲۶۹۶۷۳
فرآورده های نفتی اطلس ترابری***
افشین کویر۰۳۵۱۷۲۲۷۰۰۱
کامیونداران یزد۰۳۵۱۷۲۳۵۰۵۸
رهنورد۰۳۵۱۷۲۱۱۲۹۱
اتحادیه تعاونی روستایی یزد۰۳۵۱۷۲۲۰۸۰۸
بیتا بار سانی**
جهاد نصر یزد***
جوانمرد یزد۰۳۵۱۷۲۲۸۳۸
کوروش ترابر کویر میبد۰۹۱۳۱۵۱۶۵۴۵
پور حاصلی۱۱۱
تضامنی پورمند**
هاگ بار۰۹۱۳۹۷۰۴۰۰۶
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵
نام باربریشماره باربری
اتوبار و باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
احسان ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۱۴۵
یزد بار مجید
۷۲۱۲۱۱۲
کاظم بار۳۷۲۳۲۰۲۱
ایمان بار یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۴۸۴
پاییز ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۸۳۸۸
براق یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۱۸۸
آبادان یزد۳۷۲۱۶۸۵۱
فرآورده نفتی آریان بار یزد۳۵۲۳۰۰۸۰
یزد سامان۰۳۵۳۷۲۱۲۹۸۸
داد ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۳۵۳
فرآورده نفتی کوروش ترابر کویر یزد۳۵۲۳۸۴۲۴
تعاونی حمل و نقل تانکرهای سوخت رسان یزد۰۳۵۳۵۲۳۷۰۱۰
شاهین ترابر۰۳۵۳۷۲۱۵۷۹۴
نور بار یزد۰۳۵۳۷۲۱۳۷۲۷
سریع بار وحدت یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۵۱۲
محبوب یزد۰۳۵۳۷۲۱۳۹۰۰
تریلر داران مهدی یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۲۵۳
نصر ترابر کویر۰۳۵۳۷۲۱۳۸۱۶
اتحاد کشاورز یزد۰۳۵۳۷۲۲۰۸۰۸
گلدشت یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۸۳۳
اختر کویر۰۳۵۱۷۲۱۷۰۰
اطلس یزد بار**
شکوه ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۱۴۶۴۶
پویا ترابر یزد۰۳۵۱۷۲۱۴۷۴۷
فرآورده نفتی مهربار اعظم یزد۵۲۴۱۸۳۰
خوانسالار کویر یزد۰۳۵۱۷۲۱۷۶۷۶
گنجی زاده
۰۳۵۱۷۲۱۴۴۶۶
توکل ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۳۲۱۵۲۰
امیر ایساتیس۰۳۵۳۷۲۲۱۹۱۹
اطمینان یزد بار۰۳۵۳۷۲۱۱۲۸۰
جنوب یزد۰۳۵۳۷۲۱۸۰۸۰
فرآورده نفتی خان نیری۳۵۲۴۲۸۶۶
فرآورده های نفتی یکتا ترابر کویریزد۰۳۵۳۵۲۸۳۵۶۸
دهقان۰۳۵۱۷۲۲۳۳۴۴
یکتا عدالت۰۳۵۳۷۲۱۲۱۳۴
پیروزی یزد۰۳۵۳۷۲۲۷۷۷۹
فرآورده نفتی سوخت رسان حمیدتر۰۳۵۳۵۲۳۶۱۵۱
رستاق بار۰۳۵۳۲۷۶۵۵۱۱
فراز بار یزد۰۳۵۳۷۲۳۱۰۴۰
اطمینان بار پیشکسوتان غدیراز 118 بگیرید
کمال یزد۰۳۵۳۷۲۲۲۲۲۰
مسعود بار یزد۰۳۵۱۷۲۲۲۲۵۲
بهار یزد۰۳۵۳۷۲۲۲۴۲۴
کهن باربر یزد۰۳۵۳۷۲۱۵۵۸۴
سپهر بار۰۳۵۱۷۲۱۳۸۳۳
سروش ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۷۱۴۰
سامی ترابر۰۳۵۳۷۲۱۵۴۷۵
نمونه بار۰۳۵۳۷۲۱۱۴۱۳
حمید یزد۰۳۵۱۷۲۲۵۱۱۳
سالم یزد۰۳۵۱۷۲۱۱۲۰۰
فتوح بار۰۳۵۳۷۲۱۷۴۱۱
سعادت یزد
۰۳۵۱۷۲۱۸۹۰۰
سلامت یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۶۶۰
همراهان کویر۰۳۵۳۷۲۳۱۶۶۰
امید ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۳۲۳۲۴
پیروزی بار۰۳۵۱۷۲۱۱۳۳۲
ستارگان یزد۰۳۵۱۷۲۰۶۳۰۰
وحید یزد۰۳۵۱۷۲۱۲۳۸۵
گلبار ترابر یزد۰۳۵۳۷۲۲۰۰۸۸
اقتصاد ترابر یزد**
کاروان بار ایساتیس***
مثلث یزد۰۳۵۱۷۲۲۱۴۱۱
هستی ترابر آفتاب صدوق۰۳۵۱۷۲۶۹۶۷۳
فرآورده های نفتی اطلس ترابری***
افشین کویر۰۳۵۱۷۲۲۷۰۰۱
کامیونداران یزد۰۳۵۱۷۲۳۵۰۵۸
رهنورد
۰۳۵۱۷۲۱۱۲۹۱
اتحادیه تعاونی روستایی یزد۰۳۵۱۷۲۲۰۸۰۸
بیتا بار سانی02144601707
جهاد نصر یزد02144601600
جوانمرد یزد۰۳۵۱۷۲۲۸۳۸
کوروش ترابر کویر میبد۰۹۱۳۱۵۱۶۵۴۵
پور حاصلی09124213011
تضامنی پورمند09125108092
هاگ بار۰۹۱۳۹۷۰۴۰۰۶
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

باربری وطن یزد

شماره تلفن همراه : ۰۹۱۳۵۱۸۰۰۱۷

آدرس : یزد ، پایانه بار ، نمایندگی باربری وطن

باربری وطن اصفهان

مسئول : علی خانی فر

شماره تلفن همراه : ۰۹۱۲۷۶۴۰۶۶۱

آدرس : اصفهان شاپور جدید ، انتهای خیابان امیرکبیر ، نمایندگی باربری وطن

باربری فارس

۰۲۱-۵۵۱۸۶۹۲۰-۷

باربری خرده بار تهران به سراسر کشور به ویزه یزد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید